Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Inschrijving
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, werkzaamheden en / of inspanningsverrichtingen van dansschool The Urban Room.
1.2. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
1.3. Je inschrijving vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig naar waarheid in te vullen en te versturen of door een volledig naar waarheid ingevuld inschrijfformulier af te geven aan degene die lesgeeft.
1.4. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s) / voogd niet inschrijven. Ouder(s) / voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
1.5. Bij inschrijving zijn er éénmalig inschrijfkosten á €15,- verschuldigd. Daarnaast ontvangt het lid GRATIS een T-shirt t.w.v €12,95.
1.6. Ieder nieuw lid ontvangt na inschrijving een Membercard.
1.7. De Membercard-houder is te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en / of misbruik van de pas. De Membercard is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij beschadiging, diefstal, verlies of anderszins in het ongerede raken van de Membercard blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht en is het vereist dat de houder een vervangende Membercard tegen betaling van €5,00 aanschaft.
1.8. Inschrijvingen blijven geldig tot schriftelijke opzegging via email.

2. Contributie
2.1. Een lidmaatschap bij The Urban Room kan op elk gewenst moment ingaan.
2.2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient contant te geschieden bij de desbetreffende lesgever.
2.3. De Membercard wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsplicht is voldaan.Het lid kan dan de toegang tot de lessen van The Urban Room geweigerd worden. The Urban Room is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
2.4. The Urban Room heeft te allen tijde het recht om bij een betalingsachterstand een extern incassobureau in te schakelen.
2.5. The Urban Room is gemachtigd om eens per jaar de contributiegelden te verhogen, in het begin van een nieuw dansseizoen (na de zomervakantie). Het vernieuwde bedrag zal dan ingaan bij aanschaf van een nieuwe (digitale) strippenkaart. Communicatie omtrent verhogingen geschiedt via de email.
2.6. Afwezigheid van het lid tijdens de danslessen schept voor het lid niet het recht op enige vermindering van de contributie / lesgeld.

3. Beëindigen
3.1. Het beëindigen van het lidmaatschap dient via email te geschieden. Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap wordt niet als officiële opzegging in aanmerking genomen.
3.2. Kiest het lid ervoor om te stoppen voordat de digitale strippenkaart beëindigd is, worden de resterende strippen NIET terugbetaald.
3.3. Tijdelijk stopzetten / bevriezen van het lidmaatschap kan alleen in overleg met de administratie van The Urban Room in geval van ziekte of andere calamiteiten.
3.4. Het tijdelijk stopzetten / bevriezen kan voor maximaal 3 maanden.

4. Lessen
4.1. The Urban Room behoudt zich het recht om lestijden, locaties, programma’s e.d. te wijzigen.
4.2. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven, tenzij in overleg met de groep en lesgever ivm een extra training voor bv een show of wedstrijd.
4.3. The Urban Room kan een les annuleren indien daar gegronde redenen (overmacht) voor zijn, zonder dat hiervoor vervangende of financiële consequenties aan verbonden zijn.
4.4. Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor een docent van The Urban Room niet is staat is de betreffende les(sen) te geven draagt The Urban Room wanneer mogelijk zorg voor vervanging.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Het volgen van een dansles en / of activiteit bij The Urban Room is geheel op eigen risico.
5.2. Door het ondertekenen van het contract / inschrijfformulier verklaart het lid dat hij / zij geen medische beperkingen heeft zoals hart-, long-, en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit worden vermeld op het inschrijfformulier en worden besproken met de docent en het management van The Urban Room.
5.3. The Urban Room sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijke letsel) van een bezoeker / lid of vanwege een bezoeker / lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.
5.4. The Urban Room is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en / of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde activiteiten (kunnen) worden opgelopen. Eventuele blessures dienen vóór de les bekend te worden gemaakt bij de desbetreffende docent.
5.5. The Urban Room is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Gedupeerden van diefstal dienen zelf aangifte te doen bij de politie. The Urban Room stelt het wel zeer op prijs wanneer de diefstal wordt gemeld bij het management.

6. Huisregels
6.1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van The Urban Room en ernaar te handelen.

7. Privacyreglement
7.1. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens bij The Urban Room dient het lid toestemming te geven. Dit gebeurt d.m.v. de ondertekening van het inschrijfformulier.
7.2 The Urban Room verwerkt de volgende persoonsgegevens van leden:
– NAW-gegevens
– geslacht
– geboortedatum
– telefoonnummer
– email adres
7.3 De gegevens worden verwerkt in een databank om bij te houden hoeveel leden we hebben en in welke les ze zitten. De persoonsgegevens worden met niemand anders (geen andere personen / organisaties) gedeeld behoudens werknemers kantoor The Urban Room. Leden worden via de mail / nieuwsbrief op de hoogte gehouden van belangrijke lesinformatie, nieuwe lessen, en andere aan de dansschool gelieerde informatie. Hiervoor wordt toestemming gegeven door ondertekening van het inschrijfformulier. Indien het lid niet akkoord gaat met het ontvangen van een nieuwsbrief, kan het lid zich uitschrijven via een link onderaan de nieuwsbrief.
7.4. Elk lid heeft recht op inzage van zijn / haar gegevens, recht op correctie van de gegevens en recht op verwijdering van de persoonsgegevens. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact met ons op via info@theurbanroom.nl.
7.5. Na uitschrijving van het lidmaatschap worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar in een archief bewaard.